ImbizaImbiza - Edmund MhlongoImibono

IKing Kong yaba ivulandlela kwezeshashalazi

ngu-EDMUND MHLONGO

IKing Kong kwaba umdlalo weshashalazi wokuqala kuleli ohambisana nomculo owawudlala abalingisi boMdabu bodwa owavulwa zimbili kuNhlolanja ngowe-1959. Lo mdlalo waduma kakhulu futhi wakhela amaciko amaningi ikusasa. Wawungosomankomane owadlondlobala wabuye wawa u-Ezekiel ‘King Kong’ Dlamini.

Ngempela ngalo mdlalo maningi amathuba avulekayo futhi kwavuleka elinye ikhasi ngezeshashalazi kuleli. Lo mdlalo wawungempilo kaDlamini insizwa eyayidabuka eVyrheid. UDlamini wayengowokuqala ezinganeni eziyisithupha kanti washiya ekhaya eseneminyaka eyishumi nane nje kuphela eyosebenza njengomfana wasengadini. Ngemuva kwesikhashana wazithola esephikelele eThekwini nokwaholela ukuthi azithole esethuthele eGoli ngokuhungwa izindaba zalo zomcebo wegolide.

Lo mdlalo wakwazi ukwenzeka ngenxa yokwesekwa i-Union of South African Artists kanye no-Ian Bernhardt, bebambisene nethimba elaliholwa u-Harry Bloom owaziwa ngebhukwana lakhe i-Episodes, kube uTodd Matshikiza umqambi owayenegalelo elibabazekayo kanye noClive Menell usomabhizinisi owayenothando olukhulu ngezobuciko. Nguye futhi owavula indawo yakhe yokuqopha ukuze kuhlanganiswe umculo walo mdlalo nokwaholela ekutheni lo mdlalo uqophe umlando ngisho emazweni aphesheya. Leli thimba lajoyinwa umdwebi nompendi u-Arthur Goldriech, noweza namacebo amaningi okuthuthukisa lo mdlalo. Ngokuhamba kwesikhathi leli thimba lajoyinwa nguPat Williams nokunguyena owahlanganisa ukubhalwa kwescript ngemuva kokushiya kukaBloom. ULeon Gluckman wazihlanganisa nethimba kwagcina sekunguye umkhiqizi walo mdlalo esebuyise nethimba ayeke wasebenzisana nalo ngaphambilini.

Impilo yakhe emigwaqweni yaseGoli yayesekwe ubuchule bakhe ekudlaleni umdlalo wamakhadi kanye namadayisi. Lokhu ngezinye izikhathi wayebuye akushebe nokuhlala emakilabhini omculo nasemahholo emidanso. Ekuzulazuleni kwakhe wazithola esesendaweni yesibhakela neyayaziwa ngeBantu Men’s Social Center. Njengendoda enochuku wayetholakala njalo echukuluzana nabanye osomankomane ngesikhathi kuzilungiselelwa. Wayehlala ebahleka njalo lapho bedudulana ngesibhakela begqoka amagilavu ngoba yena ekholelwa ekuhluthaneni ngequpha lempela.

Njengendoda enokukhathazeka wazinikela esibhakeleni waze waba usomankomane ophezulu nalapho anqoba khona inqwaba yezicoco. Waphila impilo yakhe ngokuhlale esabisa abantu nokubachukuluza efuna balwe naye ekugcineni okwagcina kumdalele isigcwagcwa kwaze kwagcina ngokuthi awe bhu phansi ngenxa yokuhluleka ukumelana nodumo lwakhe. Wazithola eseboshiwe esedonsa isigwebo ngokubulala intombi yakhe yeminyaka. Kwathi eseneminyaka engamashumi amathathu nambili ngemuva nje kwamasonto amabili kade egwetshiwe watholakala esefile ezibulele.

Umdlalo iKing Kong wasungulwa ngenhloso yokuxoxa impilo yalo somankomane owayenesiphiwo waba nedumela elikhulu nakwezeshashalazi. Ngemuva kwezinyanga lo mdlalo uzilungiselela wagcina ngokukulungela ukutshengiswa emphakathini. Abaningi kulo mdlalo babeqala ukulingisa kanti babebathathu kuphela abebeke balingisa ngaphambilini besebenzisana no-Athol Fugard emdlalweni wakhe othi No Good Friday. Wawunethimba elihlanganisa nabalingisi elingamashumi ayisikhombisa kulo okwakubalwa o-Miriam Makeba, uHugh Masekela, uPhyllis Mqoma nabanye abaningi abagcina sebeyizinkakha kwezobuciko bebe bevezwe yilo mdlalo.

Singakhohlwa-ke ukuthi lomdlalo waba nezingqinamba zawo nawo ngenxa yemithetho yamapasi nalapho amaphoyisa ezomoya obandlululo abe ala ukhasha lungafakwa kuwo ume kwephulwe lomthetho. Kunomlingisi owake waboshwa ngenxa yawo lomthetho wamapasi kwaze kwadingeka ukuba kungenelele abakhiqizi balomdlalo babelungu ukuze akhululwe ze akwazi ukudlala ngakusasa. Kanti-ke namahumusha athile abe kade enza okuphambene nomthetho noDlamini ayengawufuni nhlobo lo mdlalo nabadlala kuwo ngoba esabela ukuthi kuningi owawuzokuveza ababekwenza noDlamini bese kuholela ekuboshweni kwawo. UTodd Matshikisa wayethwele kanzima ngenxa yokuhlale esatshiswa ngokufa njalo etshelwa nokuthi indlu yakhe kanye nemoto yakhe izoshiswa kulothiswe kanye naye. Kwehla lokhu kwesatshiswa lapho usudlalwa lo mdlalo sekubonakala ukuthi wawungavezi lutho ngemikhuba nezimfihlo zobugebengu.

Lo mdlalo wavulwa okokuqala eWits Great Hall zimbili kuNhlolanja ngowe-1959. Iminyango yavulwa ligamenxe ihora lesikhombisa ebusuku kwagcwala phama kuleli hholo. Izikhulu zasezimayini, osomabhizinisi, osopolitiki ngisho noMnu uNelson Mandela, nabaculi abaningi ababefuna ukuzobona ukuthi yini eyidumela ngalo mdlalo bafika, nokwakwenziwa indlela owawumakethwe ngayo. Lo mdlalo waba yidumela elikhulu. Kwaze kwaba nezikhalo kubaphathi be Johannesburg Cinema ngenxa yokushoda kwababukeli sebelandela iKing Kong abanye baze baxoshwe sekugcwele. NgoMbasa lo mdlalo wabe sewudlalwe izikhawu ezingamashumi amathathu nesikhombisa wabukwa izi-40 000.

Lo mdlalo wawubukwa izibukeli zabaMhlophe kakhulu nokwakwenza abomdabu basokole ngokungawatholi amathikithi ngenxa yokungawathengi ngesikhathi. Lokhu kwenza kugcine sekugxekwa nendlela yokuphathwa kwezikhungo zemidlalo yeshashalazi nokwakubukeka kungabazweli aboHlanga nangenxa yemithetho yobandlululo. IKing Kong yagcwalisa amathiyetha eKapa, nalapho wamukelwa khona ngezimfijoli kuculwa iculo lawo iLittle Kong Khwela, wadlulela eThekwini kwagcwala kwaphuphuma nakhona. Kuthe lapho sewuyodlalwa eBhayi waba nenkinga ngenxa yobuncane bendawo futhi eyayingakhelwanga ukumumatha lolu hlobo lo mdlalo.

Icwecwe lawo lawudumisa kakhulu lo mdlalo kuthandwa kakhulu izwi lomculi uMiriam Makeba, nokwalandelwa ukuthi inkampani yokuqopha yabaMhlophe imthathe imsayinise inkontileka nokwamvulela indlela yodumo nolwagcina nokumvulela amathuba okuya phesheya kwezilwandle. ULord Derby, umngani wase London nomgqugquzeli uJack Hylton kwathi ngokubona lo mdlalo bahlela ukuba uyoboniswa kwelamaNgisi nalapho wadlalelwa khona ePrince Theatre, eShaftesbury Avenue. Waba nodumo eliyisimanga eLondon usukunyelwa izikhathi ezingaphezu kweshumi nanhlanu kubizwa abalingisi esiteji kaninginingi. Lo mdlalo waqopha umlando ngokwakha ibhiliji lokubambisana emiphakathini yabaMhlophe naboHlanga kwezobuciko.

Lo mdlalo wavulela indlela ezeshashalazi zasezweni laseNingizimu Afrika. Wawenza ukuthi izinhlanga zigcine zikhohliwe nokuthi konje zaziphila ezweni lokucwasana ngokwebala. Kwaqala ukuthi emazweni aphesheya kuqalwe ukufunwa kwemidlalo yakuleli yeshashalazi. Kungakuhle kesifunde ukuthi imiphi eminye imisebenzi enokwenziwa nengabuyisela isithunzi sokuhlonishwa kwaleli kwezeshashalazi nasemazweni aphesheya.

Show More

Ezinye izindaba

Close